آشـنایی با سـورنا

شـرکت سـورنا به شـماره ثـبت 455933 به منـظور فعالیت در زمـینه ی فـناوری اطلاعات تاسیس گـردید و راه پرفـراز و نشیب رشـد و پیشـرفت در این عـرصه را به مـنظور خـدمت و پیشـرفت تـکنولوژی در کـشور ، با هـمراهی مـدیران و مـتخصصین عـلوم فـناوری اطـلاعات و ارتـباطات پیموده است. هـمواره اهـداف مـدیران متعهد و همکاران متـخصص ما بر شـناخت نیازهای مشـتریان و ارائـه خـدمات بهینه مبتـنی بر پـیشـرفته تـرین تکنولوژی های روز دنیا به سـازمان ها و ادارات در سـرتاسر کشـور عزیزمان مـی باشد.