پیوستن به ما

راه های متفاوتی برای همکاری با ما وجود دارد

شما می توانید به دو صورت زیر با شرکت ســورنا ارتباط مستقیم داشته باشید:

 

بستن صفحه اعزام کارشناس مترجم وبسایت درخواست همکاری درخواست نمایندگی
دسترسی صفحه