شرکت سورنا در یک نگاه

 

شرکت سورنا در یک نگاه

شرکت فن آوران ارتباطات سورنا با اتکا بر دانش متخصصین کار آزموده و مـجرب خود،با هدف مشاوره، طراحی، تجهیز و پشتیبانی سیستم های اداری و شــبکه پایــه ریـزی و تاسیس گردید. این شرکت با سابقه طـولانی در ارائـه خـدمات بـه مشـتریان خـود در شـاخه هـای فنـاوری اطلاعات، کارخانجات، شرکت های بازرگانی، طراحی ، خدماتی و صنایع گـوناگـون توانسـته اسـت تجـارب گرانبهـایی به دست آورد که منجر به کسـب بالاترین مـیزان رضایتمندی مشـتری گشـته اسـت.

 

شرکت سـورنا با تکیه بر پشـتیوانه ی علمـی کارشـناسان خـود جهـت همکـاری در زمینـه های زیر آمادگی کامل خود را اعلام مـی دارد.

 

 • مشـاوره، طـراحی و اجرای مدیریت شـبکه و کـاربران
 • مشـاوره، طـراحی و اجرای سیستم های امـنیتی
 • طـراحی و اجـرای مانیتورینگ و کـنترل پهنای باند اینترنت کاربران
 • مشـاوره، طـراحی و اجـرای سیستم های ویـدیو کانفرانسینگ
 • مشـاوره، طـراحی و اجـرای سیستم های VOIP(voice over ip)
 • مشـاوره، طـراحی و اجـرای سیستم های تلفن پاناسـونیک
 • طـراحی و اجـرای تجهیزات پسیو شـبکه
 • طـراحی و اجـرای دوربین مـدار بسته آنـالوگ و IP
 • ارائـه خـدمات پشـتیبانی شـبکه در قالب قـرارداد سـالیانه و یا موردی
 • ارائـه خدمات فنی، تعمیر، سرویس و نگهداری پرینتر، فکس و اسکنر در قالب قرارداد سالیانه یا موردی
 • ارائـه دوره های آمـوزش تخصصی شـبکه