درباره شرکت سورنا

 

 

درباره ما

شـرکت سـورنا به شـماره ثـبت 455933 به منـظور فعالیت در زمـینه ی فـناوری اطلاعات تاسیس گـردید و راه پرفـراز و نشیب رشـد و پیشـرفت در این عـرصه را به مـنظور خـدمت و پیشـرفت تـکنولوژی در کـشور ، با هـمراهی مـدیران و مـتخصصین عـلوم فـناوری اطـلاعات و ارتـباطات پیموده است. هـمواره اهـداف مـدیران متعهد و همکاران متـخصص ما بر شـناخت نیازهای مشـتریان و ارائـه خـدمات بهینه مبتـنی بر پـیشـرفته تـرین تکنولوژی های روز دنیا به سـازمان ها و ادارات در سـرتاسر کشـور عزیزمان مـی باشد.

شـرکت سـورنا هـم اکنون ، نیـروی انسـانی متخصص ، مجـرب و کـار آمد را بـرای ارائـه ی خـدمات با بهتـرین کیفیت در سطـح اسـتانداردهـای بین المللی به مشـتریان ، درخـود جـای داده است .با توجـه به آن که مشـتری مداری یکـی از ارکان اسـاسی شـرکت محسـوب می شود همیشـه تلاش بـرای ایـن است کـه از متخصص ترین و کـارسـازترین ....  ادامه مطلب نگرش مشـتری مـداری حـاکم بر فعـالیت هـای گـروه از همـان ابتدای راه مـوجب شده است تـا افزایـش خـوشنودی مشـتریان ، بهـبود کیفیت محـصولات و خـدمات ، نـوآوری و خـلاقیت مسـتمر بـرای ارایـه ی خـدمات نـوین ، افـزایش کـارایی خـدمات پشـتیبانی فنی و رقابت سـالم و اصـولی با رقـیبان ، جزء مهمترین اصـول و ارزش هـای فعـالیت شـرکت سـورنا باشد. برخی شرکت‌ها با قوانین اداره می‌شوند، برخی با سلسله مراتب، اما شرکت سورنا، با ارزش‌ها پیش می‌رود. ارزش‌هایی ساده اما بنیادین و اثربخش که سعی داریم آن‌ها را با سهامداران، کارمندان و مشتریان خود به اشتراک بگذاریم. این ارزش‌ها در تمام ارتباطات متقابل‌مان هدایتگر ماست.می‌خواهیم پیشرو باشیم. ویژگی ممتاز  ... ادامه مطلب