سرمایه انسانی سورنا

 

شـرکت سـورنا هـم اکنون ، نیـروی انسـانی متخصص ، مجـرب و کـار آمد را بـرای ارائـه ی خـدمات با بهتـرین کیفیت در سطـح اسـتانداردهـای بین المللی به مشـتریان ، درخـود جـای داده است .با توجـه به آن که مشـتری مداری یکـی از ارکان اسـاسی شـرکت محسـوب می شود همیشـه تلاش بـرای ایـن است کـه از متخصص ترین و کـارسـازترین نیروهـای انـسانی بـرای ارائـه ی خـدمات نـوین و مورد انتظـار مشـتریان اسـتفاده شـود و به هـمین اسـاس نیروی انسـانی همـواره به عنـوان اصـلی ترین و مهمترین سـرمایه مورد تـوجه قـرار گـرفته و مـحیطی در سطـح گـروه فـراهم شده است کـه کـارکنان بتوانند خـلاقیت و نوآوری خـود را در میـان محـیطی مـوفق و رو به رشـد شـکوفایی برسـاند و ضـمن خدمات رسانی به جـامعه و کسب رضـایت مشـتریان ، خـود نیز به رشـد و بالندگی مورد انتظـار دست یابد.