شرکت سورنا

آشـنایی با سـورنا

شـرکت سـورنا به شـماره ثـبت 455933 به منـظور فعالیت در زمـینه ی فـناوری اطلاعات تاسیس گـردید و راه پرفـراز و نشیب رشـد و پیشـرفت در این عـرصه را به مـنظور خـدمت و پیشـرفت تـکنولوژی در کـشور ، با هـمراهی مـدیران و مـتخصصین ... ادامه مطلب

Danesh